Bhaktapur (Bhadgaon), Nyatapola Mandir, Daniel Wright, 1877