Bhaktapur (Bhadgaon), Nyatapola Mandir, photo ca. 1960