Bhaktapur (Bhadgaon), Nyatapola Mandir, photo 2015