Silbermünze (Mohar) von König Gyanendra Bir Bikram Shah (2001-2008)
2061 nach dem Bikram Sambat-Kalender = 2004/2005 AD
Silvercoin (1 Mohar) of King Gyanendra Bir Bikram Shah (2001-2008)
2061 in the Shakya Sambat-calendar = 2004/2005 AD