Premierminister Maharaja Bhim Shumsher Rana (1929-1931)