Kathmandu, Supraporte über dem Eingang zum Hanuman Dhoka