Namo Buddha, 5 Buddhas: Agyat Kaundinya, Ashwajit, Baspa, Mahanam, Bhadrik