Shesh Narajan, Padmasambhava in der Höhle Yanglesho