Sundarijal, auf dem Weg zum Shivapuri-Nagarjun National Park