Sundarijal, Eingang des Shivapuri-Nagarjun National Parks