Nagi Gompa, v.l.: Padmasambhava, Buddha Shakyamuni, Karmapa