Pokhara, Annapurna IV (7525m), Annapurna II (7939m)