Vishnu auf seinem auf seinem Emblem, dem Vogel „Garuda“