Silbermünze (Mohar) von König Rana Bahadur Shah (1777-1799)
1711 nach dem Shakya Sambat-Kalender = 1789 AD
Silvercoin (1 Mohar) of King Rana Bahadur Shah (1777-1799
1711 in the Shakya Sambat-calendar = 1789 AD