Silbermünze (Mohar) von König Girbanyudha Bir Bikram Shah (1799-1816)
1734 nach dem Shakya Sambat-Kalender = 1812 AD
Silvercoin (1 Mohar) of King Girbanyudha Bir Bikram Shah (1799-1816)
1734 in the Shakya Sambat-calendar = 1812 AD