Silbermünze (Mohar) von König Rajendra Bir Bikram Shah (1816-1847)
1739 nach dem Shakya Sambat-Kalender = 1817 AD
Silvercoin (1 Mohar) of King Rajendra Bir Bikram Shah (1816-1847)
1739 in the Shakya Sambat-calendar = 1817 AD