Silbermünze (Mohar) von König Surendra Bir Bikram Shah (1847-1881)
1776 nach dem Shakya Sambat-Kalender = 1854 AD
Silvercoin (1 Mohar) of King Surendra Bir Bikram Shah (1847-1881)
1776 in the Shakya Sambat-calendar = 1854 AD