1 Paisa Kupfer-Münze von König Surendra Bir Bikram Shah (1847-1881)
1787 nach dem Shakya Sambat-Kalender = 1865 AD
1 Paisa Copper-Coin of King Surendra Bir Bikram Shah (1847-1881)
1787 in the Shakya Sambat-calendar = 1865 AD