Silbermünze (Mohar) von König Prithvi Bir Bikram Shah (1881-1911)
1832 nach dem Shakya Sambat-Kalender = 1910 AD
Silvercoin (1 Mohar) of King Prithvi Bir Bikram Shah (1881-1911)
1832 in the Shakya Sambat-calendar = 1910 AD