1 Paisa Kupfer-Münze von König Prithvi Bir Bikram Shah (1881-1911)
1949 nach dem Bikram Sambat-Kalender = 1892/93 AD
1 Paisa Copper-Coin of King Prithvi Bir Bikram Shah (1881-1911)
1949 in the Bikram Sambat-calendar = 1892/93 AD