Silbermünze (Mohar) von König Mahendra Bir Bikram Shah (1955-1972)
2020 nach dem Bikram Sambat-Kalender = 1963/64 AD
Silvercoin (1 Mohar) of King Mahendra Bir Bikram Shah (1955-1972)
2020 in the Shakya Sambat-calendar = 1963/64 AD