1 Paisa Messing-Münze von König Mahendra Bir Bikram Shah (1955-1972)
2021 nach dem Bikram Sambat-Kalender = 1964/65 AD
1 Paisa Copper-Coin of King Mahendra Bir Bikram Shah (1955-1972)
2021 in the Bikram Sambat-calendar = 1964/65 AD