4 Paisa Messing-Münze von König Mahendra Bir Bikram Shah (1955-1972)
2012 nach dem Bikram Sambat-Kalender = 1955/56 AD
4 Paisa Copper-Coin of King Mahendra Bir Bikram Shah (1955-1972)
2012 in the Bikram Sambat-calendar = 1955/56 AD