Die Gorkha-Könige von Drabya Shah bis Prithvi Narayan Shah
The Kings of Gorkha from Drabya Shah to Prithvi Narayan Shah
King Drabya Shah King Purna Shah King Chhatra Shah King Ram Shah
King Dambar Shah King Krishna Shah King Rudra Shah King Prithvipati Shah
Crown Prince Birbhadra Shah King Narabhupal Shah