Maharaja Juddha Shumsher Rana (Prime Minister 1931-1945) with two of his sons.

Maharaja Juddha Shumsher Rana has 10 children:

Gen. Maharajkumar Sir Bahadur Shumsher [1892-19.08.1977]
Maharajkumar Kiran Shumsher [*1916]
Gen. Maharajkumar Narayan Shumsher
Gen. Maharajkumar Hari Shumsher
Gen. Maharajkumar Rabi Shumsher
Gen. Maharajkumar Agni Shumsher
Rao Rani Dibya Rajya Lakshmi Devi
Gen. Maharajkumar Surya Shumsher [†Jan. 1945]
Col. Maharajkumar Surendra Shumsher
Col. Maharajkumar Shanta Shumsher