His Majesty King, Rana Bahadur Shah (1777-1799), lived 1775-1805