King Tribhuvan Bir Bikram Shah (1911-1955), photo ca. 1954