Kathmandu, Janbahal, Torana mit Bodhisattva Avalokiteshvara