Kathmandu, Shiva-Parvati Mandir (man beachte Shivas linke Hand...)