Courtyard, Sundari Chowk, Royal Bath (Naga Pokhari)