Svayambhu, v.l.: Bodhisattva Avalokiteshvara (Chenrezig), Amitabha, Guru Rinpoche (Padmasambhava)