Pokhara, Bindhyabasini (Inkarnation von Kali) im Bindhyabasini-Mandir