Pokhara, Karthikeya, Ganeshs Bruder, im Shiva-Tempel beim Bindhyabasini-Mandir