Die Thronfolge der Shah-Könige
Thronfolge

Raja Nara Bhupal Shah (König von Gorkha)
_______________________________________________________________

1.
Maharaja Prithvi Narajan Shah (1769-1775)
[Vater: Raja Nara Bhupal Shah]
[Mutter: ?]
(lebte 1723-1775)
_______________________________________________________________

1.
Maharaja Pratap Singh Shah (1775-1777)
[Vater: Maharaja Prithvi Narajan Shah (1769-1775)]
[Mutter: Narendra Lakshmi Devi]
(lebte 1751-07.11.1777)
∞ 1. Maharani Rajendra Lakshmi Devi (†13.07.1785)
_______________________________________________________________

1.
Maharaja Rana Bahadur Shah (1777-1799)
[Vater: Maharaja Pratap Singh Shah (1751-07.11.1777)]
[Mutter: Maharani Rajendra Lakshmi Devi (†13.07.1785)]
(lebte 25.05.1775-1805)
∞ 1. Maharani Rajeswari Vidya Lakshmi (†1805)
∞ 2. Maharani Subarna Prabha
∞ 3. Maharani Kanti Mati (†1799)
∞ 4. Maharani Chandravati (Schwester von Kanta Mati)
∞ 5. Maharani Lalit Tripura Sundari (†1832)
_______________________________________________________________

2.
Maharaja Girbanyudha Bikram Shah (Siegel) (1799-1816)
[Vater: Maharaja Rana Bahadur Shah (25.05.1775-1805)]
[Mutter: Maharani Kanti Mati (†1799)]
(lebte 1797-22.11.1816)
∞ 1. ?
_______________________________________________________________

1.
Maharaja Rajendra Bikram Shah (Siegel) (1816-1847)
[Vater: Maharaja Girbanyudha Bikram Shah (1797-22.11.1816)]
[Mutter: ?]
(lebte 1813-1881)
∞ 1. Maharani Rajya Lakshmi Devi
_______________________________________________________________

1.
Maharaja Surendra Bikram Shah (Siegel) (1847-1881)
[Vater: Maharaja Rajendra Bikram Shah (1813-1881)]
[Mutter: Maharani Rajya Lakshmi Devi]
(lebte 1829-1881)
∞ 1. ?
_______________________________________________________________

1. Yuvaraj Trailokya Bir Bikram Shah (Kronprinz)
[Vater: Maharaja Surendra Bikram Shah (1829-1881)]
[Mutter: ?]
(lebte 1848-1878)
∞ 1. Maharani Divyeswari Rajya Lakshmi Devi
∞ 2. Sri Panch Bada Maharani
∞ 3. Sri Panch Kanchhi Maharani
_______________________________________________________________

1.
HH Maharajdiraj Prithvi Bir Bikram Shah Dev (Siegel) (1881-1911)
[Vater: Yuvaraj Trailokya Bir Bikram Shah (1848-1878)]
[Mutter: Maharani Divyeswari Rajya Lakshmi Devi]
(lebte 18.08.1875-11.12.1911)
∞ 1. Daughter of Bir Shumsher Jung Bahadur Rana (1885-1901)
∞ 2. Daughter of Bir Shumsher Jung Bahadur Rana (1885-1901)
∞ 3. Princesses of Punjab
∞ 4. HH Maharani Revati Raman Rajya Lakshmi Devi [1878 -1926)
_______________________________________________________________

1.
HM King Tribhuvan Bir Bikram Shah (Siegel) (1911-1955)
[Vater: HH Maharajdiraj Prithvi Bir Bikram Shah Dev (1875-1911)]
[Mutter: ?]
(lebte 30.06.1906-13.03.1955)
∞ 1. HM Queen Kanti Rajya Lakshmi Devi (1906-12.04.1973)
∞ 2. HM Queen Ishwari Rajya Lakshmi Devi
_______________________________________________________________

1.
HM King Mahendra Bir Bikram Shah (1955-1972)
[Vater: HM King Tribhuvan Bir Bikram Shah (30.06.1906-13.03.1955)]
[Mutter: Queen Kanti Rajya Lakshmi Devi (1906-12.04.1973)]
(lebte 11.06.1920-31.01.1972)
∞ 1. HM Queen Indra Rajya Lakshmi Devi (1924-27.08.1950)
∞ 2. HM Queen Ratna Rajya Lakshmi Devi (*20.08.1928)
∞ 3. ?
_______________________________________________________________

3.
HM King Birendra Bir Bikram Shah (1972-2001)
[Vater: HM King Mahendra Bir Bikram Shah (11.06.1920-31.01.1972)]
[Mutter: HM Queen Indra Rajya Lakshmi Devi (1924-27.08.1950)]
(lebte 28.12.1945 -01.06.2001)
∞ 1. HM Queen Aishwarya Rajya Lakshmi Devi (07.11.1949-01.06.2001)


_______________________________________________________________

1.
HM King Dipendra Bir Bikram Shah (02.06.2001-04.06.2001)
[Vater: HM King Birendra Bir Bikram Shah (28.12.1945 -01.06.2001)]
[Mutter: HM Queen Aishwarya Rajya Lakshmi Devi (1949-2001)]
(lebte 27.06.1971-04.06.2001)
_______________________________________________________________

4.
HM King Gyanendra Bir Bikram Shah (Siegel) (04.06.2001-10.04.2008)
[Vater: HM King Mahendra Bir Bikram Shah (11.06.1920-31.01.1972)]
[Mutter: HM Queen Indra Rajya Lakshmi Devi (1924-27.08.1950)]
(*07.07.1947)
∞ 1. HM Queen Komal Rajya Laxmi Devi (*18.02.1951)
_______________________________________________________________
weitere Kinder


________________________________________________________________

2. Rajkumar Daljit Shah
3. Raja Dalamardan Shah
[Vater: Raja Nara Bhupal Shah]
[Mutter: ?]
________________________________________________________________

2. Maharajkumar Bahadur Shah (†1795)
[Vater: Maharaja Prithvi Narajan Shah (1769-1775)]
[Mutter: ?]


________________________________________________________________

2. Maharajkumar Sher Bahadur
[Vater: Maharaja Pratap Singh Shah (1751-07.11.1777)]
[Mutter: Newar-Geliebte von Maharaja Pratap Singh Shah


________________________________________________________________

1. Maharajkumar Ranendra Bikram Shah
[Vater: Maharaja Rana Bahadur Shah (25.05.1775-1805)]
[Mutter: Maharani Subarna Prabha]


________________________________________________________________


________________________________________________________________

2. Maharajkumar Upendra Bikram Shah
[Vater: Maharaja Rajendra Bikram Shah (1813-1881)]
[Mutter: Maharani Rajya Lakshmi Devi]


________________________________________________________________

2. Maharajkumar Narendra Bikram Shah
3. Tochter 1
4. Tochter 2
[Vater: Maharaja Surendra Bir Bikram Shah (1829-1881)]
[Mutter: ?]


________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Rani Tara Rajya Lakshmi Devi
3. HRH Princess Royal Lakshmi Rajya Lakshmi Devi
4. Maharani Rama Rajya Lakshmi Devi
5. Tochter 4
[Vater: HH Maharajdiraj Prithvi Bir Bikram Shah Dev (1875-1911)]
[Mutter: ?]
________________________________________________________________

2. HRH Prince Himalaya Bir Bikram Shah Dev (12.10.1921-09.05.1980)
3. HRH Princess Vijaya Rajya Lakshmi Devi
4. HRH Princess Bharati Rajya Lakshmi Devi (*17.02.1928)
[Vater: HM King Tribhuvan Bir Bikram Shah (30.06.1906-13.03.1955)]
[Mutter: HM Queen Kanti Rajya Lakshmi Devi (1906-12.04.1973)]

1. HRH Prince Basundhara Bir Bikram Shah Dev (25.11.1921-31.08.1977)
2. Rani Triloki Rajya Lakshmi Devi
3. Rani Nalini Rajya Lakshmi Devi
[Vater: HM King Tribhuvan Bir Bikram Shah (30.06.1906-13.03.1955)]
[Mutter: HM Queen Ishwari Rajya Lakshmi Devi]
________________________________________________________________

1. HRH Princess Shanti Rajya Laxmi Devi (1941-01.06.2001)
2. HRH Princess Sharada Rajya Laxmi Devi (1942-01.06.2001)
4. HM King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev (*7.07.1947)
5. HRH Prince Dhirendra Bir Bikram Shah Dev (04.01.1950-01.06.2001)
6. HRH Princess Shobha Rajya Laxmi Devi (*1950)
[Vater: HM King Mahendra Bir Bikram Shah (11.06.1920-31.01.1972)]
[Mutter: HM Queen Indra Rajya Lakshmi Devi (1924-27.08.1950)]

1. Rajkumar Rabindra Shah
[Vater: HM King Mahendra Bir Bikram Shah (11.06.1920-31.01.1972)]
[Mutter: ?]
________________________________________________________________

2. HRH Princess Shruti Rajya Lakshmi Devi (15.10.1976-01.06.2001)
3. HRH Prince Nirajan Bir Bikram Shah Dev (06.11.1978-01.06.2001)
[Vater: HM King Birendra Bir Bikram Shah (28.12.1945 -01.06.2001)]
[Mutter: HM Queen Aishwarya Rajya Lakshmi Devi (1949-2001)]
________________________________________________________________


________________________________________________________________

1. HRH Paras Bir Bikram Shah (*30.12.1971)
[Vater: HM King Gyanendra Bir Bikram Shah (*07.07.1947)]
[Mutter: HM Queen Komal Rajya Laxmi Devi (*18.02.1951)]
_______________________________________________________________

2.HRH Prerana Rajya Laxmi Devi Singh (*20.02.1978)
[Vater: HM King Gyanendra Bir Bikram Shah (*07.07.1947)]
[Mutter: HM Queen Komal Rajya Laxmi Devi (*18.02.1951)]
________________________________________________________________
zurück zu
4. Beginn der Shah-Könige (1769-1846)